T.C.
VAN
2. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2020/969
UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden NcwAsUv - QbEv++v - ENjzAEd - HWXYh8= ile erişebilirsiniz.
YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI
İSTEYEN (DAVACI) : Turgay Özmen
VEKİLLERİ : Av. Olgun Yılmaz -UETS[16826-28788-92117]
Av. Habib Akyol -UETS[15320-23636-82973]
KARŞI TARAF (DAVALI) : Milli Eğitim Bakanlığı Çankaya/ANKARA
VEKİLİ : Av. Kubilay Mavili - aynı adreste
MÜDAHİLLER (Davacı yanında) : 1- Engelsiz Erişim Derneği
Murat Reis Mahallesi Çinili Mescid Sokak No:47/2
Üsküdar/İSTANBUL
2- Eğitimde Görme Engelliler Derneği
Örnek Mah. 671. Sk. C56/345 Altındağ/ANKARA
İSTEMİN ÖZETİ : Davacı tarafından, Van Edremit Necmettin Erbakan
Anadolu İmam Hatip Lisesinde fizik öğretmeni olarak görev yapmakta iken, Van İl Milli
Eğitim Müdürlüğü emrine memur olarak atanmasına ilişkin 27.07.2020 tarih ve 49960 sayılı
Milli Eğitim Bakanlığı işleminin; tavuk karası hastası olduğu, sınava girerek kazanmış olduğu
özlük haklarının sırf engelli olduğu için elinden alındığı, görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek akıl hastalığı bulunan engellilerin öğretmen olamayacağı, bunun dışında engeli
bulunanların öğretmen olarak atanmasında herhangi bir sakınca olmadığı, işlemin hukuka
aykırı olduğu ileri sürülerek iptali ve yürütmesinin durdurulması istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ : Davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
71.maddesi ile Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin
58/1. maddesi uyarınca hakkında yapılan inceleme sonucunda hizmet sınıfının
değiştirilmesinin uygun görüldüğü, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri
sürülerek davanın ve yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.
MÜDAHİL
DİLEKÇELERİNİN ÖZETİ : Davacının öğretmen olarak görev yapmasında sakınca
bulunmadığı, hizmet sınıfının değiştirilmesinin hukuka aykırı olduğu ileri sürülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Van 2. İdare Mahkemesince, yürütmenin durdurulması istemi hakkında
işin gereği görüşüldü;
Dava, davacı tarafından, Van Edremit Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip
Lisesinde fizik öğretmeni olarak görev yapmakta iken, Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrine
memur olarak atanmasına ilişkin 27/07/2020 tarih ve 49960 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı
işleminin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle istemiyle açılmıştır.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinin 2. fıkrasında; "Danıştay
veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların
doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi
durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçeT.C.
VAN
2. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2020/969
UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden NcwAsUv - QbEv++v - ENjzAEd - HWXYh8= ile erişebilirsiniz.
göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler. ..." hükmü düzenlenmiştir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 71. maddesinde "Memurların eşit dereceler
arasında veya derece yükselmesi suretiyle sınıf değiştirmeleri caizdir. Bu şekilde sınıf
değiştireceklerin geçecekleri sınıf ve görev için bu Kanunda, kuruluş kanunlarında veya
Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde belirtilen niteliklere sahip olmaları şarttır. Bu durumda
sınıfları değişenlerin eski sınıflarının derecesinde elde ettikleri kademelerde geçirdikleri
süreler yeni sınıflardaki derecelerinde dikkate alınır.
Kurumlar, memurlarını meslekleri ile ilgili sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına veya
genel idare hizmetleri sınıfından meslekleri ile ilgilisınıfa, görev ve unvan eşitliği gözetmeden
kazanılmış hak aylık dereceleriyle atayabilirler." düzenlemesi,
17.04.2015 tarihli, 29329 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı
Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Hizmet sınıfının değiştirilmesi" başlıklı
58. Maddesinde ise; "(1) Öğretmenlik görevini devamlı surette yapamayacakları resmî ve özel
eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversite hastanelerince düzenlenen sağlık kurulu
raporunda belirtilenlerden Sosyal Güvenlik Kurumunca raporu uygun bulunanlar ile
haklarında yapılan denetim ve soruşturma sonucunda yetersizliği nedeniyle öğretmenlik
görevini yapamayacağı tespit edilenler diğer hizmet sınıflarındaki durumlarına uygun
kadrolara atanabilir." düzenlemesi bulunmaktadır.
Dava dosyasının incelenmesinden; Van İli, Edremit İlçesi, Necmettin Erbakan Anadolu
İmam Hatip Lisesinde fizik öğretmeni olarak görev yapan davacının görevini yerine
getirmekte yetersiz kaldığı, öğretmenlik görevini yerine getiremediği yönünde yapılan şikayet
üzerine maarif müfettişlerince tanzim edilen inceleme/soruşturma raporunda, davacının görme
engeli sebebiyle öğretmenlik görevini tam olarak icra edemediği, eğitim materyallerini
kullanamadığı, sınıf hakimiyetini kuramadığından bahisle genel idare hizmetleri sınıfına
alınması yönündeki görüş doğrultusunda dava konusu işlemle davacının Van Milli Eğitim
Müdürlüğü emrine genel idare hizmetleri sınıfında memur olarak atamasının yapıldığı, davacı
tarafından bu işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle bakılan davanın açıldığı
anlaşılmıştır.
Mahkememizin 14/01/2021 tarihi ara kararıyla davacının gözündeki rahatsızlığının,
öğretmenlik mesleğini yerine getirmesine engel teşkil edip etmediği noktasında sağlık
kuruluşlarınca tanzim edilmiş rapor olup olmadığı hususu taraflardan sorulmuş olup, davacı
tarafından dosyaya sunulan ve onaylı bir örneği hastanesinden getirtilen Van Eğitim ve
Araştırma Hastanesinin 22/12/2020 tarihli sağlık kurulu raporunda davacının "engelli
öğretmen olabileceğinin" belirtildiği görülmüştür.
Diğer yandan davalı idarece, dava konusu işlem tesis edilmeden önce davacının
öğretmenlik görevini devamlı surette yapamayacağına ilişkin bir sağlık kurulu raporu
aldırıldığına dair herhangi bir belgenin dava dosyasına sunulamadığı anlaşılmıştır.
Bu durumda, davacının Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme
Yönetmeliğinin 58/1. maddesi kapsamında hizmet sınıfının değiştirilmesinin gerekçesinin,
soruşturma raporunda atıf yapılan sağlık sorunu (görme engeli) olduğu, bu açıdan maddede
belirtilen usule (öğretmenlik görevini devamlı surette yapamayacakları resmî ve özel eğitim ve
araştırma hastaneleri veya üniversite hastanelerince düzenlenen sağlık kurulu raporunda
belirtilenlerden Sosyal Güvenlik Kurumunca raporu uygun bulunanlar) uyulmadan dava
konusu işlemin tesis edildiği, kaldı ki davacının engelli öğretmen olabileceğine ilişkin
22/12/2020 tarihli sağlık kurulu raporu bulunduğu hususları bir bütün olarak
değerlendirildiğinde, dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.T.C.
VAN
2. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2020/969
UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden NcwAsUv - QbEv++v - ENjzAEd - HWXYh8= ile erişebilirsiniz.
Öte yandan, dava konusu işlemin davacının hizmet sınıfının değiştirilmesine ilişkin
olması ve uygulanması hâlinde davacının çalışma ve ekonomik hayatının olumsuz etkilenecek
olması nedeniyle, davacı açısından telafisi güç ve imkansız zararlar doğabileceği de açıktır.
Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin, uygulanması
hâlinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun
27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına, kararın tebliğini
izleyen günden itibaren (7) gün içerisinde Erzurum Bölge İdare Mahkemesine itiraz yolu
açık olmak üzere, 22/06/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
Başkan
İSLAM KAYA
167918
Üye
AHMET ESEN
182241
Üye
ELANUR ASLAN
251505