AMAÇ

Etik Politika Belgesi, Engelsiz Erişim Derneği iç işleyişini düzenlemek ve dernek içi etkin iletişimi sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıca Engelsiz Erişim Derneği üyeleri, Yönetim Kurulu üyeleri, dernek çalışanları, dernek stajyer ve gönüllüleri, derneğin iş yaptığı kurum ve kişiler, derneğin eğitim verdiği tüm gruplar, derneğin faaliyette bulunduğu tüm üçüncü paydaşlar arasında Kurulan iletişimde;

 • Tarafların birbirine verebilecekleri zararı en aza indirgemeyi,
 • İletişim kazalarını önlemeyi,
 • Dernek işleyişini daha sağlıklı hale getirmeyi,
 • İlişkilerde ve iletişimde eşitliği koruyarak verimliliği arttırmayı,
 • Dernek içi iletişimi güçlendirmeyi,
 • Ayrımcılığı önlemeyi,
 • İnsan onuruna yakışır bir ortam sağlamayı,
 • Toplumsal fayda üreten bir iletişim sağlamayı amaçlar.

KAPSAM

Etik Politika Belgesi, Engelsiz Erişim Derneği’ne katkı sağlayan tüm üyeleri, Yönetim Kurulu üyeleri, Denetim Kurulu üyeleri, çalışanları, stajyerleri ve gönüllüleri kapsar.

TANIMLAR

Bu Politika Belgesi’nde geçen;

Dernek: Engelsiz Erişim Derneği’ni,

Yönetim Kurulu: Engelsiz Erişim Derneği Yönetim Kurulu’nu,

Denetim Kurulu: Engelsiz Erişim Derneği Denetim Kurulu’nu,

Komite: Engelsiz Erişim Derneği içinde ihtiyaç duyulan konularda faaliyet yürütmek amacıyla kurulan, içinde dernek üyelerinin yer aldığı çalışma ekibini,

Dernek organı: Engelsiz Erişim Derneği’nin tüm organlarını,

Etik Politika Belgesi: Engelsiz Erişim Derneği Etik Politika Belgesi’ni ifade eder.

ETİK İLKELER

 • Dernek içerisinde herhangi bir grubun veya bir kişinin ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, cinsel kimlik veya ifade, ten rengi, inanç, din, milli köken, milliyet, vatandaşlık, yaş, sakatlık, genetik bilgiler, kültür, soy veya kıdem durumu, sosyoekonomik durumu gibi kişisel özelliklerine dayanarak herhangi bir ayrımcılık yapmamak, düşmanca ve saldırgan bir ortam yaratmamak,
 • Toplumun haklarını gözetirken İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ilkelerine ve dernek ilkelerine uymak,
 • Derneğin çıkartmış olduğu, tüzük ve yönetmelikler ile belirlenmiş kurallara uymak ve söz konusu kuralları uygulamak,
 • Dernek ve/veya üyelerini küçük düşürücü beyan ve/veya faaliyetlerde bulunmamak,
 • Eğitim veya faaliyet anında diğer dernek üyeleri ile polemik yaratabilecek beyan ve/veya faaliyetlerde bulunmamak,
 • Dernek üyelerini kutuplaştırıcı ve benzeri davranışlarda bulunmamak,
 • Dernek üyelerinin, çalışanlarının, gönüllülerinin görüş belirtmesini engelleyici tutumda bulunmamak,
 • Dernekle ilgili konularda yapılan tartışmaları kişiselleştirmeden sürdürmek,
 • Dernek içi iletişimde insan onurunu ve kişilik haklarını zedeleyici davranışta bulunmamak, dernek içi konuşmalarda ya da yazışmalarda argo, küfür vb. içeren ifadeler kullanmamak,
 • Dernekte yaşanacak herhangi bir fikir ayrılığı durumunda bunu öncelikle dernek bünyesinde, çözülemediğinde yetkili kurullar önünde gündeme getirmek,
 • Dernekle fiili bağı bulunan herkese gerekli saygıyı göstermek,
 • İletişimde karşılıklı güven ve saygı ilkesini benimsemek,
 • Dürüstlük, doğruluk ve açıklık ilkesini benimsemek,
 • Gizliliğe saygılı olmak ve kişisel bilgileri korumak,
 • Uyumlu, uzlaşmacı ve hoşgörülü olmak,
 • Çıkar çatışmalarından kaçınmak,
 • Dernek Yönetim Kurulu tarafından verilmiş olan yetkileri hiçbir şekilde dernek amaçları dışında kullanmamak,
 • Basın ile ilişkilerde Yönetim Kurulu’nun bilgisi dışında, henüz dernek dışına açıklanmamış ve/veya gerçek olmayan bilgilerin beyanında bulunmamak,
 • Dernek dışında derneğin iç işleyişine dair konularla ilgili, derneğe zarar verici konuşmalar yapmamak, dernek aleyhine faaliyet yürütmemek,
 • Derneğin bilgisi dışında, dernek ile ilgili konularda dernek adına istişarede bulunmamak,
 • Dernek adını, imajını ve/veya imkânlarını dernek amaçları dışında kullanmamak,
 • Derneği temsilen bulunulan ortamlarda, yürütülen faaliyetlerde vb. dernek ilkelerini gözeterek davranmak, dernek itibarını zedeleyici davranışlardan kaçınmak,
 • Dernek çalışma alanı ile ilişkili olmayan Siyasi bir görüşü ve/veya faaliyeti dernek içine taşımamak, dernek içinde herhangi bir siyasi partinin propagandasını yapmamak,
 • Doğaya, hayvanlara saygı duymak ve korumak.

ETİK İLKE SORUMLULARI

  • Engelsiz Erişim Derneği’nin tüm üyeleri,
  • Derneğin tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışanları,
  • Derneğin stajyerleri, gönüllüleri ve alt yüklenicileri etik ilkelerin uygulanmasından sorumludur.

ETİK POLİTİKA BELGESİNE BAŞVURULACAK DURUMLAR

 • Şikâyet, eleştiri ve öneri prosedürünün yürütülmesinde,
 • İşe alım süreçlerinin yürütülmesinde,
 • Genel iletişimde (ekip içi, çalışanlarla, stajyerlerle ve gönüllülerle iletişimde…),
 • Üyelik kabul süreçlerinin yürütülmesinde,
 • Faaliyetlerin hazırlanmasında ve yürütülmesinde,
 • Komite ve tüm dernek organlarının işleyiş süreçlerinde,
 • Derneğe ilişkin tüm süreçlerde Etik Politika Belgesi’ne başvurulur.

ETİK İLKELERİN İHLALİNDE İŞLETİLECEK PROSEDÜR

  • Etik Politika Belgesi uyarınca bir Etik Kurul oluşturulur.
  • Belgede bahsi geçen kuralların ihlali durumunda Etik Kurul’a şikayetle başvuru yapılır.

ETİK KURUL ÜYELERİ

  • Etik Kurul 3 asil üyeden oluşur. Asil üyelerin ikisi sabit kişilerdir, biri ise başvuru yapılan konudaki uzmanlığı dikkate alınarak belirlenir.
  • Dernek üyeleri Etik Kurul üyesi olamaz.
  • Etik Kurul, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
  • Etik Kurul üyeleri iki yılda bir seçilir.
  • Etik Kurul’dan Yönetim Kurulu sorumludur.
  • Etik kurulun iki sabit üyesi Dr. Elif EMİR ÖKSÜZ ve Av. Deniz Baran GÜÇLÜ olarak 6 Mayıs 2024 tarihinde belirlenmiştir.

ETİK KURUL’A ŞİKAYET YÖNTEMİ

  • Şikâyet etik.kurulu.engelsizerisim@gmail.com e-posta adresi üzerinden yapılır.
  • Şikayetlerin iletileceği e-posta adresini kontrol etmekten Yönetim Kurulu’nca belirlenen iki kişi sorumludur.
  • Yapılan şikayetler 15 iş günü içinde değerlendirmeye alınır.
  • Değerlendirmesi yapılan şikayetler en geç 20 iş günü içerisinde sonuçlandırılır.
  • Değerlendirme sonucuna ilişkin taraflara sorumlu kişiler tarafından 3 iş günü içerisinde e-posta ile bilgi verilir.

ETİK KURUL ÇALIŞMA YÖNTEMİ

  • Etik Kurul, kendisine şikayetle gelen vakayı değerlendirir.
  • Gerekli görüşme ve bilgi toplama faaliyetlerini yürütür.
  • Oy birliği ile bir karara ulaşır.
  • Bu karar, vakanın durumuna göre basit bir çözüm önerisi olabileceği gibi Yönetim Kurulu’na iletilebilecek bir tavsiye karar da olabilir.
  • Vaka, ilgili yazılı yönetmelikle ve hukuk kurallarınca Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

ETİK KURUL’UN BAĞLI OLDUĞU İLKELER

  • Etik Kurul süreci insan onuruna yaraşır bir şekilde, şikâyette bulunan ve bulunulan kişilerin tüm temel hakları gözetilerek, gizlilik ve güvenlik ilkeleri esas alınarak işletilir.
  • Etik Kurul’a gelen vakalarda masumiyet karinesi ve ispat yükümlülüğü gibi evrensel uygulama normları gözetilir.
  • Etik Kurul’a gelen vakalar kodlu olarak kayıt altına alınır. Gizlilik ve güvenlik ilkelerini ihlal eden kişiye yönelik disiplin prosedürü işletilir.

ETİK POLİTİKA BELGESİ UYGULANIŞ ŞEKLİ

 • Dernek web sitesindeki üyelik başvuru formu üzerinden üyelik başvurusunda bulunanların Etik Politika Belgesi’ni onaylaması sağlanır.
 • Etik Politika Belgesi, derneğe resmi üyeliği kabul edilen herkese ve dernek çalışanlarına imzalatılır.
 • Etik Politika Belgesi, derneğin web sitesinde yayınlanarak tüm stajyer, gönüllü ve paydaşların erişimine açılır.

YÜRÜRLÜK

 • Yönetim Kurulu kararıyla 6 Mayıs 2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 • Her Stratejik Plan döneminin başlangıcında tekrar gözden geçirilerek güncellenir.

YÜRÜTME

 • Bu Politika Belgesi hükümlerini Yönetim Kurulu yürütür.