1. AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR

1.1. Amaç: Engelsiz Erişim Derneği’nin faaliyetlerini düzenli olarak yürütebilmesi amacıyla kurulan komitelerin işlevini yerine getirmesini sağlamaktır.

1.2.
Kapsam: Bu yönerge, Engelsiz Erişim Derneği bünyesinde oluşturulan komitelerin amacını, yapısını, işleyişini, faaliyetlerini, görevlerini ve sorumluluklarını belirlemektedir.
1.3. Tanımlar:
Dernek: Engelsiz Erişim Derneğini ifade eder. Engelsiz erişim derneği, 2005 yılında grup olarak yürütmeye başladığı çalışmalarını 2011 yılından itibaren dernek olarak sürdürmektedir. Çalışmalarında eşit, erişilebilir ve engelsiz yaşamın herkes için temel bir insan hakkı olduğunu savunur ve çalışmalarını bu çerçevede komiteler aracılığıyla yürütür.
Komite: Engelsiz Erişim Derneği bünyesinde oluşturulan, belirli bir konu, etkinlik veya proje odağında çalışan grupları ifade eder. Derneğin çalışma birimleridir. Etkinliklerin düzenlenmesi, duyurulması, yayınlar hazırlanması gibi alanlarda görev yapar.
Genel komite koordinatörü: Tüm komitelerin yürüttüğü çalışmaların düzenli takibini yapan  ve komiteler arası iletişimi sağlayan kişiyi ifade eder.
Komite koordinatörü: İlgili komitenin faaliyetlerini yöneten, hem grup üyeleri arası iletişimi hem de komitede yapılan çalışmaların koordinasyonunu sağlayan kişiyi ifade eder.
Komite üyesi: Komiteye katılan ve komitenin amaçları doğrultusunda faaliyetlere katkıda bulunan kişiyi ifade eder.

2. KOMİTELERİN OLUŞTURULMASI, YAPISI VE ÜYELİK

2.1. Komiteler, üyelerden gelen tekliflerin olağan dernek toplantılarında değerlendirilmesi sonrası uygun bulunmaları durumunda kurulur.
2.2. Her komite için bir koordinatör belirlenir.
2.3. Her komiteye uygun görülen bir isim verilir.
2.4. Her komitenin üyeleri, her çalışma dönemi başlangıcında olağan dernek toplantısında değerlendirilerek belirlenir.
2.5. Komitelere sadece Engelsiz Erişim Derneği üyeleri ve aday üyeleri üye olabilirler. Düşün, Sorgula, Üret Komitesi bu kuralın dışındadır ve talep halinde dernek dışından kişiler de bu komiteye üye olabilir.
2.6. Her Engelsiz Erişim Derneği üyesi ve aday üyesi ilgi alanına giren komiteye üye olmak için başvuru yapabilir.
2.7. Aday üyeler, üyelik süreçleri başladığından itibaren en geç iki ay içerisinde bir komiteye üye olurlar.
2.8. Üyelik başvuruları, komite koordinatörüne yapılır. Komite koordinatörü başvuruları olağan dernek toplantısında dernek üyelerine iletmekle yükümlüdür.
2.9. Üyeler komiteden kendi istekleriyle ayrılabilirler.
2.10. Engelsiz Erişim Derneği üyeliğinden kendi isteği ile ayrılan veya Engelsiz Erişim Derneği üyelikleri düşen kişilerin komite üyeliği de sona erer.
2.11. Her komite üyesi, komitenin gerektirdiği görevleri ve Üzerine aldığı sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür.
2.12. Herhangi bir komitede yer aldığı halde, aldığı görevi özel sebeplerle yerine getiremeyeceğini düşünen komite üyesi, bu durumunu en fazla üç hafta içerisinde komite koordinatörüne bildirmekle yükümlüdür.
2.13. Yıl boyunca yapılan komite toplantılarının en az %70’ine geçerli mazeret belirtmeksizin katılmayan komite üyesi bir sonraki yıl aynı komitede yer alamayacağını kabul etmiş sayılır.
2.14. Bir komite üyesi, bir ay boyunca komitede aktif rol almadığında komite koordinatörü tarafından sözel olarak uyarılır.
2.15. Bir komite üyesi, iki ay boyunca komitede aktif rol almadığında komite koordinatörü tarafından bir kez daha sözel olarak uyarılır.
2.16. Bir komite üyesi, üç ay boyunca komite çalışmalarına hiçbir şekilde katkı vermediğinde, üçüncü ayın sonunda düzenlenen ilk olağan dernek toplantısında komite koordinatörü tarafından konu gündeme getirilerek üyelere bilgi verilir ve toplantıya katılanların nitelikli çoğunluğunun kararıyla komite üyesinin üyeliği sonlanır.
2.17. Bir komite üyesi, üzerine aldığı sorumluluğu geciktirmeyi davranış haline getirdiğinde ve komitenin işleyişini aksattığı saptandığında, koordinatörün konuyu olağan dernek toplantısında gündeme getirmesi gerekir. Toplantıya katılan üyelerin durumu değerlendirmesiyle nitelikli çoğunluğun kararına göre izlenecek yol belirlenir.
2.18. Bir komite üyesi yıl içinde üç kere sorumluluk alıp yerine getirmediği saptandığında, bir sonraki yıl hiçbir komitede yer alamayacağını kabul etmiş sayılır.

3. KOMİTELERİN İŞLEYİŞİ, FAALİYETLERİ VE GÖREVLERİ

3.1. Koordinatör, komitenin faaliyetlerini organize eder ve komite üyeleri arasındaki iletişimi sağlar.
3.2. Her komite kendi iç işleyiş, görev ve sorumluluklarına ilişkin komite içi yönerge hazırlamaktan sorumludur.
3.3. Komite içi yönerge, komite koordinatörü tarafından derneğe ait e-posta grubunda paylaşılır.
3.4. Komite içi yönerge, komite koordinatörü tarafından derneğin Drive alanındaki komiteye ait klasöre eklenir.
3.5. Komiteler iç yönergelerini kendi çalışma dönemleri başında gözden geçirirler. İhtiyaç duymaları halinde iç yönergelerinde değişiklik ve düzenleme yapabilirler.
3.6. Her komite koordinatörü, komite içi yönerge değişikliklerinden tüm dernek üyelerinin ulaşabileceği kanalları kullanarak haberdar olmalarını sağlar.
3.7. Komitelerin iç yönergelerine herhangi bir itiraz geldiğinde önce komite içerisinde görüşülür. Çözülemediğinde ise konu dernek olağan toplantısında gündeme getirilir ve çözüme kavuşturulur.
3.8. Her komite, her yılın Mayıs, Eylül ve Ocak aylarının ilk haftası dört aylık dönemler halinde yayınlanacak şekilde yılda üç kere komite bülteni hazırlar ve genel komite koordinatörüne iletir.
3.9. Komiteler tarafından hazırlanan bültenler genel komite koordinatörü tarafından bir araya getirilir ve derneğin web sitesinde yayınlanır.
3.10. Koordinatör, komitenin toplantılarını düzenlemek, gündem oluşturmak ve toplantı tutanaklarının tutulmasını koordine etmekle yükümlüdür.
3.11. Komiteler iki ayda bir en az bir kere toplanır. Düzenli toplantılar yaparak faaliyetlerini yürütür.
3.12. Komitelerde yapılan toplantılara ilişkin tutanaklar toplantıyı takip eden üç gün içinde komite koordinatörü tarafından dernek e-posta grubunda paylaşılır.
3.13. Komitelerde yapılan toplantılara ilişkin tutanaklar, komite koordinatörü tarafından derneğin Drive alanındaki komiteye ait klasöre eklenir.
3.14. Komitelerin Engelsiz Erişim Derneği dışındaki derneklerin komiteleri ile birlikte düzenlemek istediği faaliyetler için koordinatör aracılığıyla olağan toplantılara gündem olarak getirilmesi gerekir ve toplantıya katılan üyelerin nitelikli çoğunluğunun onayı aranır.
3.15. Koordinatörler, Engelsiz Erişim Derneği web sitesindeki kendi komitelerine ait bilgilerin güncellenmesini sağlamak ile yükümlüdür.
3.16. Her yılın Eylül ve Mart aylarının ilk haftası komite koordinatörleri, genel komite koordinatörü yürütücülüğünde toplanır.
3.17. Komite koordinatörleri toplantısına ilişkin tutanaklar toplantıyı takip eden üç gün içinde genel komite koordinatörü tarafından dernek e-posta grubunda paylaşılır.
3.18. Komite koordinatörleri toplantısına ilişkin tutanaklar, genel komite koordinatörü tarafından derneğin Drive alanındaki klasöre eklenir.
3.19. Genel komite koordinatörü, komite koordinatörleri toplantısının ardından yapılacak ilk olağan dernek toplantısında dernek üyelerine bilgi vermekle yükümlüdür.

4. KOMİTELERİN GELİR VE GİDERLERİ

4.1. Komitelerle ile ilgili tüm gelir ve giderlerin muhasebesi Engelsiz Erişim Derneği genel muhasebesi içinde yürütülür ve Yönetim Kurulu’nun denetimindedir. Komiteler kendi adlarına müstakil hesap açamazlar.
4.2. Dernek, komitelerin temel gereksinimlerini karşılar ve onayladığı her türlü faaliyetine gerektiğinde maddi destekte bulunur.

5. KOMİTELERİN BİRLEŞMESİ

5.1. Faaliyet alanları birbirini kapsayan komitelere ilişkin dernek üyeleri tarafından veya ilgili komitelerin koordinatörlerinin tümünün ortak kararı ile olağan dernek toplantısına teklifte bulunulur ve toplantıya katılan üyelerin nitelikli çoğunluğunun kararıyla tek bir komitede birleştirilir.
5.2. Birleştirilen komitelerin üyeleri bir araya gelerek yeni komiteyi oluştururlar.
5.3. Yeni komitenin koordinatörü, birleştirilen komitelerin üyeleri tarafından belirlenir ve ilk olağan dernek toplantısında dernek üyelerine bildirilir.

6. KOMİTELERİN KAPATILMASI

6.1. Bir komite, komitenin görevini tamamlamış olması durumunda olağan dernek toplantısında toplantıya katılan üyelerin nitelikli çoğunluğunun kararıyla feshedilebilir.

7. DEĞİŞİKLİKLER

7.1. Bu yönergede herhangi bir değişiklik yapılması gerektiğinde olağan dernek toplantısında gündeme alınır. Toplantıya katılanların nitelikli çoğunluğunun kararıyla değişiklikler yapılır.

8. YÜRÜRLÜK

8.1. Bu yönerge, olağan dernek toplantısında kabul edildikten sonra Yönetim Kurulu kararıyla yürürlüğe girer.
8.2. Bu yönerge, Engelsiz Erişim Derneği bünyesindeki komitelerin işleyişini düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. Yönergeye uyulması, komitelerin etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak için önemlidir.