• Engelsiz Erişim Derneği
  • Bilişim
  • 02 Eylül 2013 Pazartesi

Türkiye Engelsiz Bilişim Platformunun organize ettiği Engelsiz bilişim sempozyumu, bu yıl 10-12 Eylül tarihinde gerçekleşecektir. İstanbul Üniversitesinin ev sahipliği yapacağı bilişim sempozyumunun  uluslararası katılımcıları da olacaktır. Söz konusu sempozyum, başta devlet kurumları olmak üzere bir çok kurumun katılımıyla zenginleşecektir.
Sempozyum, kurumların, akademisyenlerin, araştırmacıların yapmış oldukları çalışmaları ve tecrübeleri birbirleriyle paylaşmaları, bu alanda faaliyet gösteren
firmaların teknoloji ve hizmetlerini hedef kitlelerine ulaştırmaları, mevcut durumun ve sorunların tartışılması ve engellilere yönelik bilişim hizmetleri
alanında ortak bir eylem planının ortaya çıkabilmesi bakımından büyük öneme sahiptir.
Celal Bayar Üniversitesi’ nin sekretaryasını yürüttüğü, Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu tarafından, Türkiye’de engellilere yönelik yürütülen başarılı bilişim hizmetlerine Engelsiz Bilişim Ödülleri verilecektir. Ödül Töreni, 10-12 Eylül 2013 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan “Engelsiz Bilişim 2013 Sempozyumu” nda gerçekleştirilecektir.
• Android İşletim Sisteminde Erişilebilir Yazılımlar
• AVAZ: Otistik İnsanlara Bu Araç İle İletişime Geçme ve Bununla Yardım Etme
• BAK-GÖR-DUY Etkileşimli Bilgisayar Destekli Dudak Okuma Temel Eğitim Programı
• Bilişim Teknolojileri ve Active Vision İle Az Gören Eğitimi
• Bilişimde Engellilere Çok İş Var
• Bilişimle Engellilere Uzaktan Eğitim ve Yaşam Boyu Öğrenme Fırsatları
• Bloglarda ve Forumlarda Engellilik
• Boğaziçi Üniversitesi GETEM Çalışmaları
• Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Özel Gereksinimli Öğrencilere yönelik Eğitim Yazılımı Tasarlama
ve Geliştirme Deneyimleri
• Eğitimde Fatih Projesi İle Sağlanacak Altyapı ve Eğitim Hizmetlerinin Görme Engelli Bireylerin Eğitimine Katkısı
• Eğitimde Görme Engelliler Derneği’nin Kuruluşunda Teknolojinin Etkisi
• Engelli Bireylere İlişkin Dünya, Avrupa ve Türkiye İstatistikleri Işığında Sosyal Medya Araçlarının Olası Katkıları ve Çıkarımlar
• Engelli Bireylerin Meslek Edinmesinde Uzaktan Eğitimin Etkinliği Üzerine Bir İnceleme
• Engelli İstihdamı ve Sosyal Medya
• Engellilerin İş Gücü Olarak Projelerde Yer Almaları ve Üretilen Yapımların Engellilere Ulaştırılması
• Engellilerin Yetkilendirilmesiyle Gelecek Olan Değişim
• Erişilebilir Yazılımlara Genel Bakış
• Görme Engelli Kütüphaneleri Ortak Platformu Kullanımı ve Tanıtımı
• Görme Engelli Öğrencilerin Hayatında Teknolojinin Yeri ve Kullanımı
• Görme Engelli Öğretmenlerin Mesleki Yaşamında Teknolojinin Yeri ve Kullanımı
• Görme Engelli Yardımcı Teknoloji Bölümlerinde Tablet PC Eğitimi (I-PAD)
• Görme ve İşitme Engelli Bireyler İçin Güncel Bilişim Teknolojileri ve Bu Teknolojilere Erişimde Yaşanan Zorluklar
• Görsel Medyada Engelliler
• Hayata Varım Programı
• • İstanbul Üniversitesi İnternet Sitesinin Erişilebilirliği -Görme Engelliler Bakımından Bir Değerlendirme-
• İstanbul Üniversitesi Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı ENGELSİZ BİLGİ MERKEZİ Çalışmaları
• İşaret Diliyle Bilişim Hizmetleri: İŞARET ADAM
• İşaret Diliyle Din Eğitimi Çalışmaları: Türk İşaret Dili Dini Kavramlar Sözlüğü
• İşitme Engelliler Açısından Bilişimin Önemi
• Kamu Kurumları İnternet Sitelerinin Erişilebilirlik Düzeylerinin Değerlendirilmesi
• Konya İli Seydişehir İlçesinde Yaşayan Engellilere ait Verilerin Veri Madenciliği Metodu İle Analizi
• LCD Panelli Etkileşimli Tahtanın Özel Eğitim Uygulama Okullarında Kullanımı
• Medyanın Engelli Hayatına Katkısı
• Otistik Çocukların Eğitimlerinde İleri Düzeyde Yardımcı Teknolojilerin Kullanımı
• Özel  Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Özel Eğitim Öğretmenlerinin (Zihinsel ve İşitme Engelli Öğretmenlerinin) Özel Eğitimde Yardımcı Teknolojilerin Kullanımına
Yönelik Tutumları
• Özel Eğitim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Fatih Projesi Öncesinde Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tutumları
• Özel Eğitime Muhtaç Öğrencileri İçin Hazırlanacak Eğitsel Video Oyunlarının Temel Nitelikleri
• ÖZTEK Projesi : Özel Eğitim Öğrencilerine Yönelik Teknoloji ile Zenginleştirilmiş Öğrenme Ortamları Kullanarak Temel ve  Bilişsel Kavramların Öğretimi
ve Etkililiğinin Araştırılması
• Pusula-net Engelli Hukuku Yazılımı
• Sivil Toplum Kuruluşlarında Engelsiz Bilişime Model Bir Yapı
• Sosyal Medya Üzerinde Türkiye’deki Engellilik
• Sosyal Medyaya Erişimde Özel Teknolojiler
• The Reflections of the Educational Experiences in  Usage of Assistive Technology  at the Schools and Outcomes of Twelve Young Adults with Visual Impairment
• Türkçe Metinler İçin Konuşma Motoru Geliştirilmesi
• Üç Damla Mutluluk
• WEB ACCESSIBILITY
• YÖK Engelli Öğrencilerin Eğitim Kalitesinin Artırılmasıyla İlgili Yeni Atılımlar
FATİH PROJESİ ve ENGELLİLER ÇALIŞTAYI 
Sempozyum kapsamında MEB YEGİTEK Genel Müdürlüğü işbirliği ile FATİH Projesi Ve Engelliler  Çalıştayı gerçekleştirilecektir. 
BİLİŞİM ATÖLYESİ 
Sempozyum sürecinde uygulamaya yönelik katkı sağlamak amacıyla çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştirilecek ve katılımcılara sertifika verilecektir. 
 E-ticaret Atölyesi: Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilecek bu çalışmayla, katılan engelli bireylere bilişim atölyesinde e-ticaret eğitimi verilecektir.
 Bilişim Atölyesi: Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilecek bu çalışmayla, katılan engelli bireylere bilişim atölyesinde çeşitli eğitimler verilecektir.
PANELLER - 18 Oturum – 90 Konuşmacı 
Düzenlenecek panellerle gerek Dünya’da gerekse Türkiye’de engellilere yönelik bilişim hizmetlerinin genel durumu ve sorunlar uzman kişilerce tartışılacaktır.
Bu sayede mevcut durumun ve sorunların tespit edilmesi amaçlanmaktadır.( 
• AKADEMİK BİLDİRİLER (5 OTURUM)
• BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDE ERİŞİLEBİLİRLİK
• ELEKTRONİK HABERLEŞMEDE ENGELSİZ ERİŞİM ÇALIŞMALARI
• ENGELLİ İSTİHDAMINDA BİLİŞİMİN ÖNEMİ
• ENGELLİ ve MEDYA
• ENGELLİLERİN YAŞAMINI KOLAYLAŞTIRAN YAZILIMLAR
• ENGELSİZ BİLİŞİM AÇILIŞ PANELİ
• ENGELSİZ BİLİŞİMDE SOSYAL MEDYA BOYUTU
• GİRİŞİMCİLİK ve İNOVASYON
• GÖRME ENGELLİ ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERİN HAYATINDA TEKNOLOJİNİN YERİ VE KULLANIMI
• İŞİTME ENGELLİLER ve BİLİŞİM
• MOBİL TEKNOLOJİLERDE ERİŞİLEBİLİRLİK
• OTİZM VE BİLİŞİM
• ÜNİVERSİTELERDE BİLGİYE ENGELSİZ ERİŞİM ÇALIŞMALARI
WORKSHOP 
Özel Oturum: Öğretim Elemanlarının Engellilerin Eğitimine Hazır Bulunurluklarının Artırılmasına Yönelik Stratejilerin Belirlenmesi 
SUNUM ve BİLDİRİLER 18 Oturum – 90 Konuşmacı 
Sunulacak olan bildiriler ve yapılacak konuşmalarla kurumlar ve bireyler arasında bilgi ve tecrübe aktarımının sağlanması planlanmaktadır. Bu kapsamda kamu
kurumlarının, üniversitelerin, bilişim firmalarının ve sivil toplum örgütlerinin mevcut uygulamaların ve teknolojik yeniliklerin tanıtılması amaçlanmaktadır. 
• Android İşletim Sisteminde Erişilebilir Yazılımlar
• AVAZ: Otistik İnsanlara Bu Araç İle İletişime Geçme ve Bununla Yardım Etme
• BAK-GÖR-DUY Etkileşimli Bilgisayar Destekli Dudak Okuma Temel Eğitim Programı
• Bilişim Teknolojileri ve Active Vision İle Az Gören Eğitimi
• Bilişimde Engellilere Çok İş Var
• Bilişimle Engellilere Uzaktan Eğitim ve Yaşam Boyu Öğrenme Fırsatları
• Bloglarda ve Forumlarda Engellilik
• Boğaziçi Üniversitesi GETEM Çalışmaları
• Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Özel Gereksinimli Öğrencilere yönelik Eğitim Yazılımı Tasarlama
ve Geliştirme Deneyimleri
• Eğitimde Fatih Projesi İle Sağlanacak Altyapı ve Eğitim Hizmetlerinin Görme Engelli Bireylerin Eğitimine Katkısı
• Eğitimde Görme Engelliler Derneği’nin Kuruluşunda Teknolojinin Etkisi
• Engelli Bireylere İlişkin Dünya, Avrupa ve Türkiye İstatistikleri Işığında Sosyal Medya Araçlarının Olası Katkıları ve Çıkarımlar
• Engelli Bireylerin Meslek Edinmesinde Uzaktan Eğitimin Etkinliği Üzerine Bir İnceleme
• Engelli İstihdamı ve Sosyal Medya
• Engellilerin İş Gücü Olarak Projelerde Yer Almaları ve Üretilen Yapımların Engellilere Ulaştırılması
• Engellilerin Yetkilendirilmesiyle Gelecek Olan Değişim
• Erişilebilir Yazılımlara Genel Bakış
• Görme Engelli Kütüphaneleri Ortak Platformu Kullanımı ve Tanıtımı
• Görme Engelli Öğrencilerin Hayatında Teknolojinin Yeri ve Kullanımı
• Görme Engelli Öğretmenlerin Mesleki Yaşamında Teknolojinin Yeri ve Kullanımı
• Görme Engelli Yardımcı Teknoloji Bölümlerinde Tablet PC Eğitimi (I-PAD)
• Görme ve İşitme Engelli Bireyler İçin Güncel Bilişim Teknolojileri ve Bu Teknolojilere Erişimde Yaşanan Zorluklar
• Görsel Medyada Engelliler
• Hayata Varım Programı
• • İstanbul Üniversitesi İnternet Sitesinin Erişilebilirliği -Görme Engelliler Bakımından Bir Değerlendirme-
• İstanbul Üniversitesi Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı ENGELSİZ BİLGİ MERKEZİ Çalışmaları
• İşaret Diliyle Bilişim Hizmetleri: İŞARET ADAM
• İşaret Diliyle Din Eğitimi Çalışmaları: Türk İşaret Dili Dini Kavramlar Sözlüğü
• İşitme Engelliler Açısından Bilişimin Önemi
• Kamu Kurumları İnternet Sitelerinin Erişilebilirlik Düzeylerinin Değerlendirilmesi
• Konya İli Seydişehir İlçesinde Yaşayan Engellilere ait Verilerin Veri Madenciliği Metodu İle Analizi
• LCD Panelli Etkileşimli Tahtanın Özel Eğitim Uygulama Okullarında Kullanımı
• Medyanın Engelli Hayatına Katkısı
• Otistik Çocukların Eğitimlerinde İleri Düzeyde Yardımcı Teknolojilerin Kullanımı
• Özel  Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Özel Eğitim Öğretmenlerinin (Zihinsel ve İşitme Engelli Öğretmenlerinin) Özel Eğitimde Yardımcı Teknolojilerin Kullanımına
Yönelik Tutumları
• Özel Eğitim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Fatih Projesi Öncesinde Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tutumları
• Özel Eğitime Muhtaç Öğrencileri İçin Hazırlanacak Eğitsel Video Oyunlarının Temel Nitelikleri
• ÖZTEK Projesi : Özel Eğitim Öğrencilerine Yönelik Teknoloji ile Zenginleştirilmiş Öğrenme Ortamları Kullanarak Temel ve  Bilişsel Kavramların Öğretimi
ve Etkililiğinin Araştırılması
• Pusula-net Engelli Hukuku Yazılımı
• Sivil Toplum Kuruluşlarında Engelsiz Bilişime Model Bir Yapı
• Sosyal Medya Üzerinde Türkiye’deki Engellilik
• Sosyal Medyaya Erişimde Özel Teknolojiler
• The Reflections of the Educational Experiences in  Usage of Assistive Technology  at the Schools and Outcomes of Twelve Young Adults with Visual Impairment
• Türkçe Metinler İçin Konuşma Motoru Geliştirilmesi
• Üç Damla Mutluluk
• WEB ACCESSIBILITY
• YÖK Engelli Öğrencilerin Eğitim Kalitesinin Artırılmasıyla İlgili Yeni Atılımlar
DÜZENLEYEN KURUMLAR
 • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İnternet Geliştirme Kurulu
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
 • Milli Eğitim Bakanlığı YEGİTEK Genel Müdürlüğü
 • Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi
 • Yüksek Öğretim Kurumu Özürlü Öğrenci Komisyonu
 • İstanbul Aile ve Politikalar İl Müdürlüğü
 • İstanbul Üniversitesi
 • Celal Bayar Üniversitesi
 • Okan Üniversitesi
 • Türkiye Bilişim Derneği
 • Dünya Engelliler Birliği
 • Beyazay Derneği
 • İşitme Engelliler Federasyonu
 • Otizm Platformu
 • Engelsiz Erişim Derneği
 • Teknoloji Bilgilendirme Platformu
 • İnternet Teknolojileri Derneği