(Tebliğ No: 2003/2) Resmi Gazete Tarihi: 25/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 25004 Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığından: Genel bütçeli daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler, bunlara bağlı müesseseler, kanunla kurulan fonlar, kefalet sandıkları ve döner sermayeli kuruluşlar; sakat çalıştırma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere, toplam dolu kadrolarının %3 üne tekabül eden kadro sayısını belirleyecek, sakatlara tahsis edilmesi gereken kadrolardan boş bulunanların, ilgili mevzuat gereğince verimlilik, hizmet ilkesi ve ihtiyaçlar dikkate alınarak ve özür grupları arasında ayrım yapılmadan bir an önce doldurulması cihetine gidilecek, uygun boş kadro bulunmadığı takdirde boş kadroda unvan değişikliği yapılarak gerekli kadrolar temin edilecektir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesinde memuriyete giriş yaşı 18 olarak belirlenmiş, ancak memuriyete girilebilecek azami yaş sınırına yer verilmemiştir. Bu itibarla, özürlülerin 15 yıllık bir kamu hizmeti sonrasında emekli olabildikleri hususu da göz önünde bulundurularak, ilgili mevzuatlarında özel hüküm bulunmayan kamu kurum ve kuruluşları, alacakları özürlü memurların yaş sınırını azami üst seviyede belirleyeceklerdir. Ülkemizdeki özürlülerin önemli bir kısmı eğitim durumu itibariyle ilkokul mezunudur. İlkokul mezunu özürlülerin de memur olarak istihdamlarının sağlanabilmesi amacıyla, 5-15 dereceli kadrolara ilişkin eğitim şartlarına, "Eğitim durumu ilköğretim (ortaokul) olan kadrolar için bu eğitim düzeyinde yazılı sınavda başarılı olan aday bulunmazsa, ilkokul mezunlarından da başarı sırasına göre atama yapılacaktır." ibaresi eklenecektir. Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesine göre kurum ve kuruluşların %3 oranında özürlü personel çalıştırma yükümlülüğünün denetimi Devlet Personel Başkanlığının sorumluluğundadır. Halen, bazı kurum ve kuruluşların söz konusu maddeye göre çalıştırdıkları ve işten ayrılan özürlü personele ilişkin olarak 25/08/1998 tarihli ve 98/11735 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesiyle 12/05/1983 tarihli ve 83/6526 sayılı "Sakatların Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Hangi İşlerde Çalıştırılacakları Hakkında Yönetmelik"e Ek Madde 1 ile eklenen "İstihdam Edilen Sakat Memurlara İlişkin Bilgi Formu"nda yer alan bilgileri Devlet Personel Başkanlığına bildirmedikleri belirlenmiş olup, bu bilgilerin, ilgili mevzuatta öngörüldüğü şekilde ivedilikle intikal ettirilmesi gerekmektedir. Tebliğ olunur.